บริษัท โฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

(Network Cabling) โดยท่านประธานบริษัท คุณ ณัฐพล วลัยวิทย์ อดีตเคยทำงานจำหน่ายสินค้าประเภท

โครงข่ายสายนำสัญญา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของอเมริกา และ ยุโรป มามากกว่า 15 ปี จึงมีความคิดที่จะทำ

แบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าอเมริกา และยุโรป จึงเป็นที่มาของแบรนด์ FOCOMM โดยทางบริษัทได้

จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายของทาง บริษัทฯ คือ การมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและราคาที่

เหมาะสม ซึ่งสินค้าและบริการเรามีดังน้้ี้ ้

วิสัยทัศน์ทางด้านพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นสินค้าด้านวิศวกรรม ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนา บุคลากรของ

บริษัทอยู่ตลอดเวลา และ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ โดยการจัดอบรมและสัมมนา ทั่ว

ประเทศไทยตลอดทั้งปี

วิสัยทัศน์ทางด้านพัฒนาสินค้า

ทางบริษัทฯ ถือหลักว่าสินค้าที่จัดจำหน่ายต้องมีคุณภาพสูง และ ราคาที่เหมาะสม โดยมีการรับประกัน

สินค้าที่คุ้มค่าเกินราคา รวมทั้งมีการทดสอบสินค้าก่อนจัดจำหน่าย รวมถึงมีทีม R&D ที่จะช่วยพัฒนา

สินค้าให้กับทีมงาน

วิสัยทัศน์ทางด้านการขายและช่องทางการขาย

เน้นขายผ่านทาง ผู้รับเหมาโดยตรงและขายผ่านทางตัวแทนขาย เท่านั้น โดยการซื้อสามารถติดต่อผ่าน

มาที่บริษัทได้หลายช่องทางเช่น ผ่านเซลล์ที่ดูแล หรือ ช่องทาง Online ต่างๆ โดยทางบริษัทฯ จะมี

โปรแกรมส่งเสริมการขายออกมาในทุกๆ ไตรมาสของทุกปี

วิสัยทัศน์ทางด้านบริการ

ทางบริษัทมุ่งเน้นการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด มีโปรแกรมการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

(ตามยอดที่กำหนด) และการให้บริการทางด้านเซอร์วิส เรามีแผนกทดสอบสายสัญญาณ และติดตั้ง

อุปกรณ์ ไว้คอยบริการ

วิสัยทัศน์ทางด้านเพื่อสังคม

ทางบริษัทจะมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆในทุกๆเดือน เพื่อให้ทางลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการคืนกำไร

ให้สังคม โดยสามารถตรวจสอบข่าวสารต่างๆ ได้ทาง เว็บไซต์ ของทางบริษัทฯ หรือ สอบถามได้

โดยตรงกับทางบริษัทฯ